Thiết Bị Sự Kiện

dịch vụ của tổ chức sự kiện

Mô tả : Đây là nội dung mô tả cho, khách hàng có thể cập nhật lại trong phần quản trị cho…
Giá thuê : 90,000 vnđ/ 1 ngày

Gói thiết bị sự kiện 4

Mô tả : Đây là nội dung mô tả cho, khách hàng có thể cập nhật lại trong phần quản trị cho…
Giá thuê : 3,400,000 vnđ/ 1 ngày

Gói thiết bị sự kiện 3

Mô tả : Đây là nội dung mô tả cho, khách hàng có thể cập nhật lại trong phần quản trị cho…
Giá thuê : 1,500,000 vnđ/ 1 ngày

Gói thiết bị sự kiện 2

Mô tả : Đây là nội dung mô tả cho, khách hàng có thể cập nhật lại trong phần quản trị cho…
Giá thuê : 2,000,000 vnđ/ 1 ngày

Gói thiết bị sự kiện 1

Mô tả : Đây là nội dung mô tả cho, khách hàng có thể cập nhật lại trong phần quản trị cho…
Giá thuê : 6,500,000 vnđ/ 1 ngày